ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(27)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(27)/2565 โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร 2) การเปิดรายวิชาเลือกเสรีวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) การเสนอรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา จากโรงเรียนการเรือน และหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร จากศูนย์การศึกษา ลำปาง ในรูปแบบ Non-degree เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) การขออนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวน 1,260 คน และ 6) รับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รวมจำนวน 2,024 คน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ทาง Zoom Meeting