มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี บรรยาย “การเตรียม ความพร้อมในการในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  บรรยาย “เคล็ดลับในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยาย “การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลงสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร ชำนาญการ กองกฎหมาย บรรยาย “การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2565