กองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯลฯ ตามกฎหมายและที่ควรจะเป็น ณ ห้อง Virtual Learning 19 อาคาร 11 ชั้น 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565