มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(19)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 7(20)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(19)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 7(20)/2565 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน(SDGs) ตามตัวชี้วัดของ THE Impact Rankings 2023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ และ วาระเรื่องพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2565