มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(29)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(29)/2565 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 เรื่องผลการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  และ Online ผ่าน Ms Teams วันที่ 12 กรกฎาคม 2565