มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(33)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(33)/2565 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานการส่ง Infographic จากผลการดำเนินการจัดการความรู้  เพื่อจัดทำรายงานคลังรูปภาพการจัดการความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้  ปีการศึกษา 2564 เรื่อง(ร่าง) คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่าน Ms Teams วันที่ 12 กรกฎาคม 2565