กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(32)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 5(32)/2565 โดยมีวาระเรื่องขอหารือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2565