มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ (SDUeVOTE) ปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ปี 2565 ผ่านระบบอนไลน์  (SDUeVOTE) โดยภายในมหาวิทยาลัยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวกให้อาจารย์และบุคลากรสามารถลงคะแนนได้ที่ห้อง Online Learning Room 19