ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565