ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ผศ.ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564