รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมติดตามการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ในด้านเอกสารประกอบการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินการสอน การจัดการเรียนการสอนผ่าน ZOOM , Microsoft Teams และระบบ WBSC-LMS 2021 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และออนไลน์ผ่าน ZOOM วันที่ 7 กรกฎาคม 2564