สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ณ Online Learning 11 ห้อง 247 อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564