ประชุมการบริหารจัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 กรกฎาคม 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26