ประชุมการบริหารจัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 กรกฎาคม 2564