สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมผู้บริหารโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

AI5A0899

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Leave us a Comment