กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เป็นวันที่สาม

AI5A1315

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2/2564 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบปกติ และวิธีออนไลน์ เป็นวันที่สาม โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯในสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Virtual Learning room 01 อาคาร 2 ชั้น 1 และห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Leave us a Comment