กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาด

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการฯพร้อมร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารเรียน และในสำนักงาน (อบโอโซน) ปลูกต้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ล้างขัด ทำความสะอาดฟื้นถนน และทางเดินพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ บริเวณชั้น 1