ประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  4(9)/2564 โดยมีวาระเรื่อง กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รายงานโครงการประกวดนักร้องดาวรุ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Run and Fun พี่ปัน น้องปลูก และการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยวันที่ 7 เมษายน 2564