ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(14)/2564 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ,การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคุณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ,หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564,การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ,การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. …. , (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ,(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. …. , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. …. ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. และโครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26