ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 22 มีนาคม 2564