ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ (ส่วนปรับปรุงอาคารงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และลีลาศ (ส่วนปรับปรุงอาคารงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ)  ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) วันที่ 19 มีนาคม 2564