ประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมลำพอง 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต