ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2564 โดยมีวาระเรื่อง การนำเสนอหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams  วันที่ 10 มีนาคม 2564