การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(22)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(22)/2564 โดยมีวาระเรื่อง การเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน (กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย พ.ศ. 2564) ในระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ การดำเนินงานตามแผนการจัดการพลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2564  ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (SDU Directions : SMALL but SMART)  ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 10 มีนาคม 2564