ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาปฏิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564