ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นบริษัท โรงสีข้าวฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณานโยบายการบริหารงาน ปี พ.ศ.2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564