มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายแพทย์ ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงพยาบาลสงฆ์ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 มีนาคม 2564

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลสงฆ์ และการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะได้พัฒนาความรู้และทักษะในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของนักศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการศึกษาต่อไป