ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระเรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาจีน (HSK) และการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน (YCK) ณ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร และสืบเนื่องการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเนื่องจากครบวาระ (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ไทย-จีน ประจำปี 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26