ประชุมหารือแนวทางจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (รหัส64)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (รหัส64) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา ความเป็นสวนดุสิต การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563