การประชุม เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีการหารือร่วมกัน เรื่อง การจัดการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนออนไลน์ และพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจัดประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26