สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบของขวัญและอวยพรคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้ามอบของขวัญและอวยพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2564