การประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2564

AI5A5104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2564 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานของโครงการในกำกับประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และมกราคม 2564  แนวทางการดำเนินงาน (สรรหารายได้) ของหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเรื่องสืบเนื่องติดตามการดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด” จากรายงานการประชุม “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด” เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงาน ฯลฯ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

Leave us a Comment