ประชุมออนไลน์ ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 02(42)/2564

AI5A4724

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด  การประชุมออนไลน์ ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 02(42)/2564 โดยมีเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2564 ,ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ณ สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สืบเนื่องการติดตามการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและการติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมพนักงานบริษัทฯ ฯลฯ   ณ ห้องประชุม 247 อาคาร 2 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Leave us a Comment