ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2564

AI5A4061

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2564 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ,กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิจัยในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ,แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ,แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ,ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

Leave us a Comment