ประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(7)/2564

6P3A9606_resize

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(7)/2564 โดยมีวาระเรื่องสรุปความก้าวหน้าการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เรื่องการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Leave us a Comment