ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบัน

1 (2)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

Leave us a Comment