ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1(2)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1(2)/2564 โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564