ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับนางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564