ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ (331) อาคาร 3 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วย กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ  ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีนและคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน) ประจำปี 2564