ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(21)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่องการรายงานผลการสุ่มตรวจหน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 13 มกราคม 2564