ประชุมออนไลน์ ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 01(41)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัดเป็นประธานการประชุมออนไลน์ (Microsoft team) ผลดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 01(41)/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานวันที่ 1 – 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม1119 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564