ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(12)/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(12)/2563 โดยมีวาระเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือร้านเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเสา – อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS จำกัด ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสืบเนื่องการติดตามการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2564