สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระเรื่องการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเนื่องจากครบวาระ เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสถาบันขงจื่อฯ เผยแพร่ออนไลน์ผ่านสื่อของมูลนิธิฯ ประจำกรุงปักกิ่งและผ่านระบบประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต