กิจกรรม “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery ”

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรพิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการ คปอเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา และบุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University)

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย 1) การแบ่งปันประสบการณ์ Experience Sharing: SDU delivery ลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ      ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนการเรือน คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และทางดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ดำเนินรายการ ในหัวข้อ พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเกิดขยะพลาสติก ความเปลี่ยนแปลงที่พบภายหลังวิกฤติสถานการณ์โควิด แนวทางการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงานบริการและผู้บริโภค 2) การถ่ายทอดเรื่องราว New Normal New World: การลดขยะตามชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการนำแอปพลิเคชั่น ECOLIFE ไปใช้งาน โดยบริษัท คิดคิด จำกัด พร้อมจัดกิจกรรม Kick off  แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันลดขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ลำปาง นครนายก หัวหิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563