ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 2 ปี ครบ 3 ปี และครบ 4 ปี เรื่อง(ร่าง)สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563