ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26