ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2563

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมสำคัญต่าง ๆ อาทิ เรื่องรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2563