ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563