ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง(ร่าง)รายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26