ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(3)/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1(3)/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบ และรับทราบในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2563