ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 12/2563

ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 12/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 ตุลาคม  2563