ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9(13)/2563

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9(13)/2563 โดยมีวาระเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.2563 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 การขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 3 ราย การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์  3  ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2563