ประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(38)/2563

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 10(38)/2563 โดยมีวาระเสนอพิจารณา  ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 และผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลง ประเด็นทั้งภายในและภายนอก ของบริษัทฯ ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Online Microsoft team ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26